Siirry sisältöön

Muoviviemärin käyttöikä – Milloin putkiremontti on ajankohtainen?

Muoviviemärin käyttöikä on merkittävä tekijä kiinteistön kunnossapidossa ja suunnitellussa huoltotyössä. Eri materiaaleista ja rakennusajoista riippuen muoviviemärien tekninen käyttöikä voi vaihdella laajasti.

Yleisesti arvioidaan, että hyvin asennetut ja huolletut muoviviemärit kestävät käytössä 40–50 vuotta. Muoviviemärit yleistyivät eritoten 1980-luvulla, joten putkien kuntotarkistus alkaa olemaan ajankohtainen monelle kotitaloudelle ja yritykselle 2020-luvulla.

Tutustutaan tässä artikkelissa muutamaan yleisimpään putkimateriaaliin sekä siihen, miten muoviputkien käyttöikää voidaan pidentää jopa 50 vuotta.

Eri materiaalien viemäriputkien käyttöiät

Teknologian kehittyessä myös viemärijärjestelmien materiaalit ovat parantuneet. Aikaisemmat sukupolvet käyttivät tavallisesti PVC-materiaalia, jonka elinkaari on arviolta n. 40 vuotta.

Uudemmat materiaalit voivat tarjota pidemmän käyttöiän, jolloin uusimistarve siirtyy myöhemmäksi.

Itse viemärin kuntoon ja kestävyyteen vaikuttavat monet tekijät, kuten kemiallisten aineiden vaikutus, UV-säteilyn aiheuttama rasitus sekä lämpötilan vaihtelu.

Viemärijärjestelmän kunnon tarkkaileminen ja ennaltaehkäisevä huolto ovat avainasemassa sen pitkäikäisyyden takaamiseksi.

Säännölliset tarkistukset ja mahdolliset korjaustoimenpiteet, kuten sukitus, voivat pidentää muoviviemärin käyttöikää huomattavasti.

Sukituksessa luodaan uusi putki vanhan sisään, jolloin alkuperäinen viemäri toimii muottina uudelle rakenteelle ja näin varmistetaan viemärin toimivuus ilman suuria maankaivuutöitä.

Viemäriputkien käyttöikä vaihtelee merkittävästi niiden valmistusmateriaalista riippuen.

Tietyn materiaalin tekninen käyttöikä määrittää, kuinka kauan putkisto voi toimia odotetulla tavalla ennen sen uusimisen tarvetta.

Valurautaviemäri

Valurautaviemärien käyttöikä on yleensä noin 30-50 vuotta.

Ne ovat tunnettuja kyvystään kestää korkeaa painetta sekä aggressiivisia jätevesiä, mutta vanhemmat valurautaputket saattavat ruostua ja siten vaatia ennenaikaista uusimista.

Betoniviemäri

Betoniviemärit ovat olleet käytössä pitkään. Niiden käyttöiäksi arvioidaan yleisesti noin 20-30 vuotta.

Betoniputkien kestokyky vaihtelee valmistusprosessien ja käytettyjen lisäaineiden mukaan, ja ne ovat alttiita kemialliselle korrosiolle sekä rakenteellisille vaurioille.

Betonisia putkia käytetään rakentamisessa nykyään vain harvoin, sillä betoniputkissa on havaittu paljon vuoto- ja toimintaongelmia.

Muoviviemäri

Muoviviemärin käyttöikä on noin 35–50 vuotta. Niiden käyttö yleistyi 1970-luvulla, ja niitä on valmistettu erilaisista muoveista, kuten PVC:tä.

Heikkolaatuiset muoviaineet tyypillisesti kovettuvat ja halkeilevat ajan saatossa, mikä voi vähentää putkiston käyttöikää. Muoviviemärit mielletään yleisesti erittäin kestäviksi.

Vanhoissa muoviviemäreissä voi kuitenkin ilmetä ennenaikaisia ongelmia esimerkiksi tilanteessa, jossa putkistossa käytettävä muovipehmitin haihtuu ja putki kovettuu. Tällöin muoviputki on poikkeuksellisen hauras ja vaurioituu herkästi.

1960- ja 70-luvulla asennetut muoviputket ovat alttiimpia tämän tyyppisille vaurioille. Uudemmat materiaalit kestävät pidempään, ja niiden käyttöikä on yleensä pidempi, jopa 50 vuotta.

Ulkoiset tekijät voivat lyhentää viemäriputkiston käyttöikää

Viemärin elinikää arvioitaessa on tärkeää ottaa huomioon putken eliniän aikana tapahtuneet mahdolliset väärinkäytöt tai ongelmatilanteet, jotka voivat lyhentää putkiston elinikää.

Väärin käytettynä mikä tahansa viemäriputkisto vaurioituu ennenaikaisesti. Viemäriin on voitu esimerkiksi valuttaa voimakkaasti syövyttäviä nesteitä tai putkessa on voinut olla sen eliniän aikana toistuvia tukoksia, jotka voivat aiheuttaa putken halkeamia tai muita ongelmia.

Ulkoiset tekijät voivat lyhentää merkittävästi putkiston elinikää, ja ainoa luotettava tapa selvittää putken todellinen kunto on suorittaa putkiston kuntotarkistus. Kuntotarkistus tulisi suorittaa säännöllisesti 10 – 15 vuoden välein tai aina, kun putkiston toiminnassa havaitaa ongelmia.

Kuntotarkistuksessa putken kunto kartoitetaan kuvaamalla putkisto sisäpuolelta erikoiskameralla. Viemäriverstas toimittaa aina asiakkaalle kattavan dokumentaation ja laajan raportin kuvauksesta, joten sinun ei tarvitse arvuutella putkiston todellista kuntoa.

Tilaa viemäriputkiston kuntotarkistus hyvissä ajoin välttääksesi suuremmat vahingot!

Viemärin huolto ja käyttöiän pidentäminen

Muoviviemärin lopullinen käyttöikä riippuu säännöllisestä huollosta ja oikeaoppisesta käytöstä. Huolellisella ylläpidolla viemärin teknistä käyttöikää on mahdollista pidentää huomattavasti.

Säännöllisillä kuntotarkistuksilla varmistetaan putkiston kunto ja voidaan ehkäistä huomaamatta kehittyviä suurempia ongelmia tehokkaasti.

Säännöllinen huolto ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Muoviviemärien säännöllinen huolto on keskeinen tekijä niiden käyttöiän pidentämiseksi.

Asianmukainen käyttö ja huolto voivat estää tukkeutumisen ja säästää suuremmilta remonteilta.

Tärkeitä toimenpiteitä ovat:

 • Viemärien säännöllinen huuhtelu puhtaalla vedellä
 • Liian vahvojen pesu- tai muiden aineiden käytön välttäminen
 • Viemärikuvauksen avulla tehtävät tarkastukset, jotka paljastavat alkavat viat ja kulumat

Korjausmenetelmät ja uudistaminen

Kun viemärin käyttöikä alkaa lähestyä loppuaan tai kun vaurioita ilmenee, on useita korjausmenetelmiä ja uudistamisen tapoja:

 1. Viemärin pinnoituksella voidaan suojata vanhoja putkia ja pidentää niiden elinkaarta. Viemärin pinnoitus on edullisempi vaihtoehto kuin sukitus, mutta se tarjoaa yleensä ainoastaan ensiapua suurempaan ongelmaan.

Pinnoitetun putkiston käyttöikä on vain n. 10-15 vuotta.

 1. Viemärin sukitus on menetelmänä kustannustehokas ja nopeuttaa korjaustyötä. Sukituksessa vanhaa putkistoa ei pureta pois, vaan se toimii uuden putkiston muottina.

Oikeaoppisesti sukitetun viemärin käyttöikä on jopa 50 vuotta.

Viemärin sukitus on erinomainen tapa pidentää viemäriputkiston käyttöikää ja ennaltaehkäistä suurempien vesivahinkojen syntymistä.

Viemärin kunnon arviointi ja seuranta

Viemärin kunnon säilyttäminen on oleellinen seikka asumismukavuuden ja kiinteistön arvon kannalta. Säännöllinen tarkkailu ja ennakointi auttavat hallitsemaan mahdolliset riskit.

Viemäriputkiston kunnon tarkkailu

Viemärin kuntoa on mahdollista seurata monin eri tavoin. Visuaalinen tarkastus on yksinkertainen, mutta usein riittämätön menetelmä.

Viemäriputkiston todellinen kunto on mahdollista kartoittaa ainoastaan ammattimaisen kuvauksen avulla. Kuvauksessa viemäriputkiston todellinen kunto selviää tarkasti ja mahdollisiin ongelmakohtiin voidaan puuttua hyvissä ajoin ennen laajempien ongelmien ilmaantumista.

Savukokeet voivat paljastaa piilotetut halkeamat tai vuodot. Virtausmittaukset antavat tietoa siitä, kuinka hyvin viemäri toimii normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Kuntotarkistuksen yhteydessä tietoa kertyy myös siitä, ovatko putkistot alkuperäiskunnossa vai onko ehkä joitakin osia korjattu tai uusittu.

 • Visuaalinen tarkastus: Visuaalisella tarkastuksella voidaan todeta ilmiselvät ja suuret ongelmat.
 • Kameratarkastus: Antaa tarkan kuvan putkiston kunnosta.
 • Savukokeet: Ilmaisee piilevät vuodot.
 • Virtausmittaukset: Kuvastaa putkiston toimivuutta.

Viemäriputkiston kuntoa tulisi seurata arjessa säännöllisesti, ja viemäriputkiston kuvaus tulisi suorittaa 10 – 15 vuoden välein viemärin toimintavarmuuden varmistamiseksi. Jos säännöllisiä tarkastuksia laiminlyödään, voi pieni ongelma hiljalleen kehittyä suuremmaksi vikatilanteeksi ja johtaa pahimmillaan kalliiseen vesivahinkoon.

Vaurioiden ennakointi ja riskien hallinta

Ennakointi ja riskien hallinta perustuvat pitkälti viemärin iän ja käytetyn materiaalin tuntemiseen.

Muoviviemäreiden tekninen käyttöikä on yleensä noin 30-50 vuotta, mutta se voi vaihdella käyttö- ja asennusolosuhteiden mukaan.

Ikääntyneet putkistot vaativat tarkempaa seurantaa, sillä vaurioiden todennäköisyys kasvaa ajan ja käytön myötä.

Riittävä ennakointi perustuu tietoon viemärin asennusajankohdasta sekä kertyneestä tietotaidosta putkistomateriaalien kestoikään liittyen.

 • Tunnista putkistomateriaali: Tieto materiaalista auttaa ennakoimaan potentiaalisia ongelmia.
 • Tarkista käyttöikä: Olosuhteet vaikuttavat viemärin todennäköiseen käyttöikään.
 • Säännölliset tarkastukset: Mahdollista ajoissa havaita tarve toimenpiteille.
 • Huolto ja kunnossapito: Lisää putkiston elinikää ja ehkäisee yllättäviä ongelmia.

Yhteenveto ja suositukset

Muoviviemärit ovat yleistyneet ja niiden materiaaleissa on huomattavia eroja.

Uudempien PVC-putkien käyttöikä on keskimäärin noin 40 vuotta. PVC-putket yleistyivät 1970- ja 1980-luvuilla. Varhaisimmat PVC-putket alkavat lähenemään 2020-luvulla uusintaikää, joten putkiston kartoitus on ajankohtainen toimenpide monelle kotitaloudelle ja yritykselle.

Viemäriputkien sukitus on ajankohtainen toimenpide etenkin kohteisiin, joissa putkiston ikä ylittää 40 vuotta. Kuntotarkistus tulisi suorittaa säännöllisesti 10-15 vuoden välein.

Sukitus on yksi menetelmä vanhentuneiden viemäreiden korjaamiseen, joka voi olla käyttökelpoinen vaihtoehto putkiremontille. Sukitusprosessissa vanhan viemärin sisälle asetetaan uusi putki, joka pidentää olemassa olevan viemäriverkon käyttöikää jopa 50 vuotta.

Betoniviemärien kesto riippuu useista tekijöistä, kuten materiaalin laadusta ja ympäristön olosuhteista, mutta ne kestävät usein n. 20-30 vuotta. Betoniviemäreiden iän mukainen kunnossapito ja tarkastukset ovat tärkeitä tekijöitä vuotojen ja tukkeutumien ennaltaehkäisyssä.

Rautaviemäreiden tekninen käyttöikä on lyhyempi, ja ne voivat vaatia uusimista jo 25-30 vuoden käytön jälkeen. Korroosio on yleinen ongelma rautaviemäreissä, ja säännölliset tarkistukset ovat avainasemassa rautaviemärien kunnon ylläpidossa.

Yhteenvetona viemäriputkiston materiaali ja asennusajankohta ovat merkittäviä tekijöitä viemärin käyttöiän määrittämisessä.

Säännölliset tarkastukset ja ajoissa tehtävät korjaustoimenpiteet voivat pidentää viemäriverkoston käyttöikää ja estää mahdolliset vahingot.

Usein Kysytyt Kysymykset

Tässä osiossa käsitellään PVC-viemäriputkien käyttöikään liittyviä yleisimpiä kysymyksiä ja tarjotaan tietoa viemärijärjestelmän uudistamisesta sekä sukitusmenetelmän soveltuvuudesta.

Mikä on yleinen käyttöikä PVC-viemäriputkille?

PVC-viemäriputkien yleinen käyttöikä on noin 40-50 vuotta. Putkien kestävyys riippuu kuitenkin asennustavasta, käytöstä ja kunnossapidosta.

Miten 80-luvun muoviputket eroavat nykyisistä putkityypeistä?

1980-luvun muoviputkien valmistusmateriaalit ja teknologia eivät vastaa nykypäivän standardeja, jolloin uudempien muoviputkien käyttöikä voi olla yli 50 vuotta. Eroavaisuudet näkyvät myös putkien kestävyydessä ja materiaalien laadussa.

Milloin omakotitalon viemärijärjestelmä yleensä vaatii uudistamista?

Viemärijärjestelmä kannattaa uudistaa kun se alkaa olla teknisen käyttöikänsä päässä, tyypillisesti noin 40-50 vuoden käytön jälkeen, tai jos järjestelmässä ilmenee toistuvia ongelmia ja tukoksia.

Mikä on omakotitalon teknisen käyttöiän merkitys viemäröinnin kannalta?

Omakotitalon tekninen käyttöikä viemäröinnin kannalta tarkoittaa keskimääräistä arvioitua aikaa, jonka viemärijärjestelmä pystyy toimimaan ilman merkittäviä korjauksia. Ympäristö ja käyttöolosuhteet vaikuttavat kuitenkin viemärien kuntoon ja voivat lyhentää käyttöikää.

Missä tilanteissa viemäriputkien sukitus on suositeltavaa?

Viemäriputkien sukitus on suositeltavaa, kun putkisto alkaa olla teknisen käyttöikänsä loppupuolella, mutta ei vielä vaadi täydellistä uusimista. Sukitusta voidaan käyttää myös korjaamaan vaurioituneita osuuksia putkistossa.

Miten valurautaviemärin käyttöikä vertautuu muovisiin viemäriputkiin?

Valurautaviemäreiden käyttöikä on keskimäärin n. 20-30 vuotta. Olosuhteista riippuen niiden kunto heikentyy usein nopeammin kuin muoviviemäreiden. Muoviviemärit kestävät valurautaisiin verrattuna merkittävästi pidempään, erityisesti jos ne on asennettu ja huollettu oikein.